Välkommen till kunskapsabonnemanget 2.0

Kunskapsabonnemanget Organisationens Mänskliga Sida gör en omstart. Det drevs under många år och fram till 2022 av sina grundare men nu tar vi över. Arbetsformen har hela tiden byggt på att viktig kunskap produceras när i praktiken erfarna träffar teoretiskt kunniga från olika relevanta fält och samtalar med varandra kring ett för deltagarna aktuellt tema. Genom att på olika sätt dokumentera samtalen kan kunskapen både fördjupas och spridas.

Fokus har legat på frågor om hur verksamheter kan utvecklas genom bättre samverkan och samarbete och utan att långsiktig lönsamhet och arbetsmiljö äventyras. Vi tänker fortsätta att erbjuda en motsvarande mötesplats för att generera kunskap om hur man i dagens arbetsliv kan gå från teori till praktik – och omvänt – inom områdena organisering och ledning. Där finns idag stora och viktiga frågor där etablerade ledningsmodeller kan behöva undersökas närmare.

Vi har valt att kalla oss Kunskapsabonnemanget 2.0

Våra projekt vi arbetar med

Alt Text

Framgångsfaktorer
för utveckling

Vårt arbete syftar inledningsvis till att utforska utgångspunkter och tankemodeller som ligger till grund för upphandling av och val av sådana utvecklings- och utbildningsaktiviteter som har som syfte att stödja chefer och ledare i organisationer. Vårt fokus ligger på det stöd arbetsgivaren erbjuder för att chefen skall kunna utföra sin chefs- och ledargärning på bästa sätt.

Läs mer
Alt Text

Kunskapsabonnemanget
– en institution för utforskande i praktiken

Vi blir allt fler som börjar tycka att mycket av det vi kallar ”väl beprövat” och sådant vi tagit för givet måste synas i sömmarna. Svårigheten att komma till rätta med problemen i dagens arbetsliv kanske handlar om att de bakomliggande resonemangen behöver revideras. Att de antaganden de byggde på inte längre gäller. 

Läs mer

Utvalda Rapporter

Rapport 124

Partnerskapande ledning – en trygghet för alla i vår komplexa och ovissa värld

Denna rapport visar hur vanliga resonemang om ledning och ledande leder in i paradoxala resonemang som bland annat kommer att uppfattas som hyckleri och därmed ökar misstron mellan olika aktörer i arbetsliv och samhälle. Rapporten visar hur och varför resonemangen blir meningslösa och därmed frustrerande och varför analyserna blir missvisande. Det grundläggande ”problemet” är den värderingsförskjutning som skett och som gör att den gamla typen av resonemang möter allt större motstånd av dem som berörs och ”omtalas”.

En stor svårighet är att det inte räcker med att påtala denna motsägelse. Det viktigaste skälet till detta är att kommunikationsmönstret är spontant och vanemässigt och som alltid när men konfronteras med tvånget att bryta en inarbetad vana uppstår förvirring och vanmakt. Därför måste det samtidigt anvisas en rimlig och acceptabel väg ut ur dilemmat.

Våra studier av väl fungerade arbetsplatser – det som Vinnova kallar ”den kompetenta arbetsplatsen” – visar att man där agerar efter en partnerskapsprincip. Partnerskapet finns som ett osynligt psykologiskt kontrakt för relationerna på arbetsplatsen och skiljer sig avsevärt från det som vanligen hävdas. De flesta sådana arbetsplatser talar om betydelsen av att ”ändra attityder”. Det är därvid värt att notera att attityder och beteende hänger samman på det sättet att bägge ändras när man skapar en samarbetssituation som lyckas – det vill säga att man upplever ett fungerande partnerskap med dem som berörs.

Läs och ladda ned

Rapport 122

Kunskapare och professionella aktörer. Det intellektuella kapitalet i det moderna arbetslivet

Vi har ett arbetsliv där många kunniga, ansvarstagande, seriösa och kloka personer bränner ut sig och tvingas ut ur gemenskapen. Vi kallar dem kunskapare och professionella aktörer. De kommer inte till tals. De kommer inte till sin rätt. Ledning och kolleger bidrar inte till att de kommer till rätta med de arbetsformer och uppgifter som de ser som ett slöseri med resurser och ett engagemang som de tycker kunde förvaltas på ett bättre sätt. Vi skulle inte brytt oss om detta om det handlat om det ”vanliga gnället” över tillvaron eller om konkurrens om makt och ära. Nu känner vi väl till dessa personers kapacitet och att detta inte är deras ambition. Då blir deras utanförskap inte en personlig fråga utan en samhällsfråga. Har vi råd att slösa med detta kapital?

Vad det handlar om är att vi verkar ha en arbetskultur som förnekar det intellektuella kapital som varje medarbetare besitter och som är nödvändigt att ta vara på för att skapa ett produktivt arbetsliv. Att hävda kunskapssamhället och samtidigt förneka medarbetare att dra nytta av just de kvaliteter man säger sig hedra skapar den ohälsa vi möter i dagens arbetsliv. Vi måste alla hjälpas åt så att vi kan känna trygghet, så att vi väl kan förvalta vårt samhällsengagemang och så att vi stödjer varandra att med friskt mod angripa de svåra samhällsproblem vi står inför.

Läs och ladda ned

Rapport 121

Välgrundade samtal och väl underbyggda resonemang i en globaliserad värld

När Sigmund Freud kunde göra troligt att vi inte bara hade ett känt och medvetet ”jag” utan också ett obekant och omedvetet ”jag” väckte detta stor uppståndelse. Detta andra subjekt har sedemera visat sig vara språkligt. Vi är vårt språk och är i språket. Detta andra jag kan bara upptäckas och utvecklas i dialog med andra. Det har nu visat sig att ett liknande språkligt fenomen är en viktig aspekt av formandet, vidmakthållandet och utvecklingen av sociala system.

Sociala system hålls samman och återskapas som en konsekvens av sin ”mening”. Denna mening kan endast upptäckas genom att observera kommunikationen i systemet. Vi finner här en analogi till insikten om dialogens betydelse. Genom att observera kommunikationan och engagera sig i att skapa välgrundade samtal knutna till väl underbyggda resonemang kan man på samma aätt som inom psykoterapin bryta sig ur föråldrade och olämpliga samverkansvanor.

Globalisering visar sig nära knuten till en pågående individualiseringsprocess som gör många av våra tidigare resonemang om mänsklig samverkan föråldrade. Detta skapar oro och förvirring. Insikter om de sociala systemens sätt att fungera visar sig vara ewn ny väg att komma till rätta med vissa vardagliga problem och svårigheter i samhälle och arbetsliv.

Rapporten beskriver bakgrunden till ovanstående påståenden och de villkor som behöver etableras för att föra välgrundade samtal och skapa väl underbyggda resonemang.

Läs och ladda ned

Vill du ta del av mer material?

Till arkiv

Kunskapsabonnemanget vi nu tar oss an att driva vidare har funnits under lång tid. Formen har bestått av att samla ett antal kunniga och intresserade människor kring ett tema och dokumentera samtalen. Genom fördjupande samtal ville man bättre förstå samspelets mekanismer, snarare än att komma fram till strukturer och metoder av allmän giltighet.

Vi vill förvalta och utveckla arvet och fortsätta bidra till nya insikter. Det nya har vi valt att kalla Kunskapsabonnemanget 2.0

Kontakt:

Rafael Pimenta

+46 707877799

pimenta@kunskapsabonnemanget.se

Mårten Sallander

+46 703312068

sallander@kunskapsabonnemanget.se