Projekt

Just nu arbetar vi med två projekt. Det ena handlar om vägval och framgångsfaktorer vid upphandling av utbildnings- och utbildningsaktiviteter för chefer samt de effekter det ger i praktisk mening.

Det andra handlar om svårigheten att komma till rätta med problemen i dagens arbetsliv kanske handlar om att de bakomliggande resonemangen behöver revideras. Att de antaganden de byggde på inte längre gäller.

Alt Text

Framgångsfaktorer
för utveckling

Vårt arbete syftar inledningsvis till att utforska utgångspunkter och tankemodeller som ligger till grund för upphandling av och val av sådana utvecklings- och utbildningsaktiviteter som har som syfte att stödja chefer och ledare i organisationer. Vårt fokus ligger på det stöd arbetsgivaren erbjuder för att chefen skall kunna utföra sin chefs- och ledargärning på bästa sätt.

Vi avser även kartlägga vilka resultat som beställarna av chefsstödjande aktiviteter uppfattar att man får och vilka framgångsfaktorer som beställarna ser som viktiga för att utbildnings- och utvecklingsinsatser skall ge effekt i vardagen?

Läs mer
Alt Text

Kunskapsabonnemanget
– en institution för utforskande i praktiken

Vi blir allt fler som börjar tycka att mycket av det vi kallar ”väl beprövat” och sådant vi tagit för givet måste synas i sömmarna. Svårigheten att komma till rätta med problemen i dagens arbetsliv kanske handlar om att de bakomliggande resonemangen behöver revideras. Att de antaganden de byggde på inte längre gäller.

Att de utvecklingsprogram som föreslås inte är förenliga med annat som vi vet av egen erfarenhet – och därför inte heller får det gensvar som skulle krävas bland dom som berörs. 

Läs mer

Vill du ta del av mer material?

Till arkiv

Kunskapsabonnemanget vi nu tar oss an att driva vidare har funnits under lång tid. Formen har bestått av att samla ett antal kunniga och intresserade människor kring ett tema och dokumentera samtalen. Genom fördjupande samtal ville man bättre förstå samspelets mekanismer, snarare än att komma fram till strukturer och metoder av allmän giltighet.

Vi vill förvalta och utveckla arvet och fortsätta bidra till nya insikter. Det nya har vi valt att kalla Kunskapsabonnemanget 2.0

Kontakt:

Rafael Pimenta

+46 707877799

pimenta@kunskapsabonnemanget.se

Mårten Sallander

+46 703312068

sallander@kunskapsabonnemanget.se