Om Kunskapsabonnemanget 2.0

Funnits under lång tid

Kunskapsabonnemanget vi nu tar oss an att driva vidare har funnits under lång tid. Formen har bestått av att samla ett antal kunniga och intresserade människor kring ett tema och dokumentera samtalen. Genom fördjupande samtal ville man bättre förstå samspelets mekanismer, snarare än att komma fram till strukturer och metoder av allmän giltighet. Vi vill förvalta och utveckla arvet och fortsätta bidra till nya insikter. Det nya har vi valt att kalla Kunskapsabonnemanget 2.0

Vår bas som konsulter har varit arbetslivet med fokus på att ledarskapet skall bidra till ökad lönsamhet och hållbarhet för såväl organisationer som de människor som verkar där. Vi intresserar oss för det organisationer producerar och hur det går till, men även hur människor kan fungera på bästa sätt över tid i sin gärning. Med andra ord vill vi bättre kunna förstå de mekanismer som styr i det som kallas för Produktionsuppgiften och Samspelsuppgiften.

I organisationer dominerar ofta strukturer och metoder människors tillvaro och är väl beskrivet och dokumenterat. Det vi ser måste lyftas fram mer är de mekanismer som formar det samspel mellan människor som måste fungera för att all form av leverans skall fungera samtidigt som människor ska må bra över tid och kunna göra kloka val.

Av det skälet finns ett stort behov av fördjupande samtal om samspelsfrågor. Människan behöver känna sig trygg i samspelet med andra för att kunna förstå vad som händer och vad som kan hända i det framtida samspelet för att kunna anpassa sig. För att det skall kunna ske måste förmågan att föra den här typen av samtal ökas och konsekvenserna av dem få ett större utrymme i organiseringen av vårt arbetsliv. Vi kan inte fortsätta ha en övertro på att styrning uppifrån och ned är det bästa, vi måste ge dem som gör arbetet en chans och mandatet att organisera sig själva i större utsträckning.

Under våra år som konsulter har vi sett och upplevt saker vi tycker är bra och mindre bra. Vi har diskuterat och reflekterat en hel del över det vi har varit med om och bestämt att vi vill fördjupa oss i en hel del frågor vi kommit att ställa oss under vägen.

Kunskapsabonnemanget 2.0 vill ge en röst till dem som på djupet vill diskutera de här frågorna och lära sig hur man utifrån det kan agera mer klokt för allas bästa.

Om partnerskap

Vi ser att de frågor som berör och kan påverka praktikerna inte helt enkelt låter sig klassificeras i kunskapsområden som bygger på en traditionell kunskapssyn. Den praktiska nyttan med forskningen är att den skall svara på frågan – vad är värt att veta. Det vi kan se är att praktiker påverkar forskningen, men forskarna verkar inte förmå att påverka praktiker i den utsträckning som önskas.
Vi kommer att verka för att vår forskning bygger på partnerskap, där vi möter erfarna praktiker och samtalar om praktiken. Det betyder att vi delar med oss av erfarenheter, synpunkter, frågor och åsikter inom relevanta fält. Vi tror starkt på att samtala om det vi tror oss veta i en öppen, ärlig och prestigelös miljö, och att det är det som leder till verklig kunskapsgenerering.

En stark och progressiv kunskapsgenerering anser vi är en nödvändighet om vi skall öka för förmåga att hantera svåra frågor och bättre bemästra den komplexitet som chefer och medarbetare lever under i arbetslivet. Vi tror även att det kan bidra till lösningar på svåra frågor på samhällsnivå. Partnerskapet anser vi vara en av nycklarna till det.

Image

Om oss och vår historia

Vi har de senaste dryga tjugo åren verkat som konsulter inom organisering och ledning, en utvecklingsresa som nu fortsätter i en ny tappning. Vi har utbildat i ledarskap, varit rådgivare till medarbetare, chefer och ledningar samt drivit ett antal utvecklingsprojekt tillsammans med våra kunder. Vi har skrivit publika och kundinterna ledarskapsböcker. Vi har skrivit artiklar i branschtidningar och producerar poddar. Vi har verkat i näringslivet och offentlig sektor, i stora som små företag på alla nivåer. Vi har en bredd och förståelse för hur arbetet ser ut på våra arbetsplatser och de utmaningar som finns. Vi har haft många och långa samtal med otaliga chefer om hur det är att vara chef och ledare samt vilka utmaningar som kan finnas i stort och smått. Vi kallar det för vår erfarenhetsbank.

Mårten har sin bakgrund i näringslivet och detaljhandeln, som chef och organisatör. Ur&Penn, Crispin Skor och Svenska Spel är arbetsplatser där han har verkat. Rafael har sin bakgrund inom Försvarsmakten, som chef, utbildare och organisatör. Roslagens Luftvärnsregemente, Arméns Centrum för Ledarskap, Försvarshögskolan och Militärhögskolan Karlberg är arbetsplatser där han har verkat.

Kunskapsabonnemangets grundare

Bengt-Åke Wennberg, som inte finns med oss längre, betraktades som en av pionjärerna när det gäller samarbetsträning och gruppdynamik i Sverige. Han var utbildad Civilingenjör i elektronik från Chalmers och började sitt arbetsliv som forskningsingenjör vid fysiologiska institutionen i Uppsala. Redan där föddes det stora intresset för arbetets organiserande – snarare än för elektroniken – och han arbetade sedan fram till 2022 som egen förtagare och fristående konsult. Företaget Samarbetsdynamik AB startade 1969. 

Image

Uppdragen för alla olika arbetsplatser, branscher och sektorer gav en omfattande och rik empiri för egna reflektioner om hur verksamheter blir bra verksamheter – eller inte. Kunskapsabonnemanget var den arbetsform där dessa reflektioner fördjupades och perspektiven breddades och där tankarna kunde spridas vidare genom att beskrivas i form av Abonnemangsrapporter och bloggar. 

Monica Hane förordnades som docent i tillämpad psykologi vid Uppsala Universitet 1982 och var före det anställd som lärare i forsknings- och utredningsmetodik vid psykologiska institutionen vid samma universitet. Hon arbetade sedan under femton år som forskare vid Arbetsmedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro och var under ett antal år också vetenskaplig ledare för den fristående forskningsstiftelsen för Yrkesmedicinsk och Miljömedicinsk Forskning och Utveckling i Örebro. 


Under 90-talet utvecklade hon kurser i arbetsorganisation och arbetspsykologi vid Högskolan Trollhättan/Uddevalla med syfte att erbjuda medarbetare i det kringliggande arbetslivet en arena för kvalificerade seminarier med möjlighet att reflektera över för dem aktuella frågor i fältet. Som konsult och delägare i Samarbetsdynamik AB har hon sedan dess på olika sätt försökt tillämpa och vidareutveckla metodologin ”partnership research” för att kunna åstadkomma både relevanta och trovärdiga vetenskapliga studier av interaktiva processer och komplexa skeenden. Uppdragen i Samarbetsdynamik har ofta varit att beskriva hur man i så kallade ”goda exempel” genom bättre samverkan lyckats utveckla sin verksamhet utan att varken äventyra arbetsmiljön eller personalkostnaderna.

Vill du ta del av mer material?

Till arkiv

Kunskapsabonnemanget vi nu tar oss an att driva vidare har funnits under lång tid. Formen har bestått av att samla ett antal kunniga och intresserade människor kring ett tema och dokumentera samtalen. Genom fördjupande samtal ville man bättre förstå samspelets mekanismer, snarare än att komma fram till strukturer och metoder av allmän giltighet.

Vi vill förvalta och utveckla arvet och fortsätta bidra till nya insikter. Det nya har vi valt att kalla Kunskapsabonnemanget 2.0

Kontakt:

Rafael Pimenta

+46 707877799

pimenta@kunskapsabonnemanget.se

Mårten Sallander

+46 703312068

sallander@kunskapsabonnemanget.se