Artikelkategorier

Kunskapsabonnemanget

 

En kunskapsplattform för organisationens mänskliga sida och för tjänsteleveranssystem

 

Texter, teman och rapporter från Samarbetsdynamik AB

 

Artiklar sorterade efter arton påståenden

Klicka på rubriken för att komma till artiklarna

 

 

1. Toposteorin ifrågasatt

Bilden av verkligheten bestäms av den plats från vilken den betraktas

 

2. Framväxten av en förenlig förståelse av kontexten

Verkligheten är en språklig konstruktion

 

3. Demokratisering av vetenskapen

Språket och toposteorin skapar problem för vetenskapandet

 

4. Svärmmetaforens betydelse

Handlande människor tar ansvar för sina val – men handlar utifrån hur man tror att de andra i "svärmen" kommer att bete sig.

 

5. Den tjänstedominanta logiken

Värdet av ett erbjudande uppstår först vid kundens användning av det

 

6. Ett nytt organisatoriskt landskap

Allt fler arbetar samtidigt i flera olika multiprofessionella team och grupperingar med medarbetare från olika verksamheter och olika huvudmän.

 

7. Utvärderingssamhället

En användbar utvärdering skall hjälpa oss att skilja välgrundade kontrafaktiska kunskapsanspråk från hugskott och omotiverade käpphästar.

 

8. Från push-organisering till pull-organisering

Dagens planer och direktiv bygger på en föråldrad syn på tid och rum – varje verksamhet behöver beskrivas som "pull" snarare än "push".

 

9. Människan skapar sig en ny självbild

En autonom aktör som värnar sin integritet vill känna sig kapabel att skapa livskvalitet för sig och de sina.

 

10. Formalisering och New Public Management (NPM) saboterar välståndet

Det nuvarande administrativa språket överflyglar och tar död på den professionella kunskapen.

 

11. Framväxten av identitets- och integritetsdilemman

Människans identitet i det nya samhället byggs upp av det samspel hon etablerar med människor i sin omvärld.

 

12. Mycket allvarliga och nya arbetsmiljörisker växer fram

Arbetsmiljörisker kan numera inte bara beskrivas i termer av "krav och kontroll" utan måste snarare beskrivas i termer av integritetsförlust och marginalisering.

 

13. Vikten av att kunna göra diskursanalyser; frågan om retorik

Grundregeln att människor agerar efter vad de tror att andra kommer att göra medför att vad som sägs och skrivs får allt större betydelse. Varje människa tolkar pågående diskurser intuitivt och omedvetet vilket ofta leder till stora missförstånd, otrygghet och frustration

 

14. Omedvetenheten om de sociokognitiva förmågorna

Människan har unika sociala förmågor som är osynliga i dagens administrativa språk. Därför kan denna potential inte utnyttjas för ett konstruktivt samarbete. En blind leder en blind.

 

15. Våra former för kompetens och kompetensutveckling är totalt föråldrade

Det är mycket möjligt att dagens politiska diskussion indikerar att den traditionella skol- och universitetsutbildningen, så som vi har vant oss vid den, har spelat ut sin roll.

 

16. Den ekonomiska krisen bygger på ett tankefel

Den gamla nationalekonomin bygger sina resonemang på bytesvärden medan vi i dagens samhälle skapar värden genom brukandet av tjänster och produkter.

 

17. Mänskliga rättigheter bygger på föreställningen om en allmänning

Mänskliga rättigheter är inte bara ett slagord och en trosssats. De är en livsform. De måste därför genom demokratin omvandlas till allmänningens konkreta krav på sin ledning och governance.

 

18. Valstrateger kan bli politikens dödgrävare

Välfärd är liktydigt med att allmänningens deltagare skapar ett politiskt system inom vilket de känner sig kapabla att leva sitt liv på ett bra sätt. Det räcker inte att vinna valet.